Košík 0x

0,00 €

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, Vám poskytujeme nasledujúce informácie:

 

Prevádzkovateľ, ktorý určil účely spracúvania Vašich osobných údajov, je spoločnosť OLEJ TRADE s.r.o., Čakajovce 405, 951 43 Čakajovce, Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 57942/N

Zodpovedná osoba, konateľ spoločnosti OLEJ TRADE s.r.o.

tel.: 0911 933 660, e-mail: info@olejtrade.sk

 

Základné informácie o spracúvaní OÚ

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov

 

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, minimalizujeme tak, aby postačovali na  splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, zároveň aby sme splnili zákonné povinnosti a aby sme ochránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa fakturácie a doručenia, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktoré sú telefónne číslo, e-mailová alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o použití našich produktov a služieb, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup.
 • Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

  

Účely spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je obchodná komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom predaja tovaru na diaľku cez elektronickú komunikačnú sieť (e-shop).

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým za účelom uzatvorenia kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru. Táto činnosť zahŕňa najmä príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie zálohových faktúr a vyúčtovacích daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na Vami určenú adresu a pod.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností spracúvame osobné údaje pre potreby vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok. 

Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu nie sú využívané na marketingové účely.

 

Právne zásady spracúvania osobných údajov. 

 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona, resp. na základe splnenia zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy), kde ste zmluvnou stranou.

 

Kategórie príjemcov

 

 Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Poštové, kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútori

OLEJ TRADE s.r.o. nebude Vaše osobné údaje odovzdávať, predávať ani sprístupňovať akýmkoľvek tretím stranám s výnimkou prípadov stanovených zákonom.

 

Doba uchovávania osobných údajov 

 

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a následne v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 10 rokov.

 

Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je má:

 

 • právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele ich spracúvania, o kategórii dotknutých osobných údajov, o identifikácii príjemcu, ktorému boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov,
 • právo na opravu a zmenu, ak by osobné údaje dotknutej osoby boli nesprávne,
 • právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú za podmienok ustanovených zákonom,
 • právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov za podmienok ustanovených zákonom,
 • právo namietať spracúvanie jej osobných údajov za podmienok ustanovených v zákone,
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220,
 • právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • právo na informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
 • právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
 • právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie založené na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.Zásady používania súborov cookie


Čo to sú súbory cookies:
Za účelom zlepšovania našich služieb využívajú naše stránky súborov cookie. Jedná sa o malé dátové súbory, ktoré sú uložené vo vašom prehliadači. Tie obsahujú dáta, ktoré nám pomáhajú od seba odlíšiť jednotlivých návštevníkov stránok a porozumieť ich potrebám, sú takisto v mnohých ohľadoch užitočné pre samotné používanie internetových prezentácií alebo eshopov. Dáta sú zbierané anonymne a správca stránok z nich nemôže vyčítať identitu jedinca.

Súbory cookies sú používané:

 • Pre správne užívanie filtrov na stránke, v eshope sú dôležité pre ukladanie obsahu košíka
 • Pre zapamätanie prihlasovacích údajov na stránke, aby nebolo nutné neustále prihlasovanie
 • Pre zisťovanie, ktoré produkty sú pre Vás zaujímavé a užitočnejšie ako iné

 

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plní, možno cookie rozdeliť na:

 • konverzné, ktoré nám pomáhajú zvýšiť výkonosť našich marketingových aktivít
 • trackingové (sledovacie) v kombinácii s konverznými tiež napomáhajú porozumieť reakciám zákazníkov na obsah webu a naše marketingové aktivity
 • remarketingové, ktoré uľahčujú cieliť reklamu iba na ľudí, ktorí o nej majú s väčšou pravdepodobnosťou záujem
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zlepšiť užívateľskú prívetivosť webu tým, že pochopíme, ako užívatelia s obsahom stránok interagujú
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základné fungovanie stránok


Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "cookie tretích strán"). Tieto súhrnné informácie o zvyklostiach používateľov môžu byť následne využité pre optimalizáciu našich marketingových aktivít na stránkach tretích strán, akými sú napríklad firmy Facebook, Google, porovnávače tovaru a ďalšie. Tretím stranám nie sú odovzdávané informácie, ktoré by Vás mohli priamo identifikovať. Ide len o anonymné dáta. Údaje nie sú prenášané do tretích krajín mimo územia EU a EEA.

Pravidlá používania cookies Google LLC , Heureka Shopping s.r.o.Facebok Inc.


Ako zabrániť používaniu súborov cookie

Svojmu prehliadaču môžete v nastavení zabrániť, aby súbory cookie vytváral. V nastavení prehliadača možno tiež obmedziť používanie cookie len pre určité prípady.
Návod na vymazanie údajov pre internetový prehliadač Google ChromeMozilla FirefoxInternet Explorer a EdgeSafariOpera...

V prípade vymazania alebo nepovolenia cookies sa Vám naše webové stránky nemusia zobraziť alebo ponúknuť niektoré časti alebo funkcionality a niektoré stránky sa nemusia správne zobraziť alebo môžu byť neprístupné.

2024    OlejTrade.sk